The w3-row-padding class adds a 8px left and right padding to each column:

The w3-row-padding class adds a 8px left and right padding to each column
Nokia 6100
Áo ấm mùa đông
màu xanh nước biển